#een noot voor dementie 

Wist je dat ...

er naar schatting 122.000 personen met dementie in Vlaanderen zijn en dat dit aantal meer dan zal verdubbelen tegen 2060 (tot 251.000 personen), als gevolg van de vergrijzing van de bevolking?

1 op 4 Vlamingen zorg verleent of hulp aanbiedt op een niet professionele wijze? Zo iemand noemt men een mantelzorger. Ook personen met dementie hebben mantelzorgers - dit kan een familielid, vriend, buur of kennis zijn. Hun dagelijkse inzet is van grote waarde, ze worden dan ook als volwaardige zorgpartners aanzien. Zorgen voor een persoon met dementie biedt heel wat kansen, maar toch brengt deze zorg ook de nodige uitdagingen met zich mee.

We werken graag mee aan deze hartverwarmende actie - "een noot voor dementie"- willen we deze mantelzorgers in the "picture" zetten en dat op een unieke en leuke manier. Okkernoten vormen immers de rode draad binnen deze actie!

#een noot voor dementie uit Sint-Eligius 

BroodNOOT leuke interpretatie en filmpje uit WZC Onderdale in Ursel

Een foto vanuit WZC Sint-Vincentius in Kaprijke

Een warm huis voor morgen 

Reactie van Ons Zomerheem op Pano-reportage!

De Pano reportage over de werking van commerciële woon- zorgcentra laat niemand onberoerd. Vooreerst moeten we verontwaardigd zijn over mistoestanden én moeten deze aangepakt worden. De overheid heeft als taak om te zorgen voor voldoende middelen. De regelgeving moet duidelijk zijn, om mistoestanden onmiddellijk aan te pakken.

Op enkele zaken in de reportage willen wij dieper ingaan. Commerciële rusthuizen werken aan Riziv-normen voor verplegend en verzorgend personeel. Deze zijn zeker onvoldoende. Omwille van rendement bespaart men in die voorzieningen op het ondersteunend personeel (schoonmaak, keuken, technische dienst, animatie). Sommige diensten zijn uitbesteed aan onderaannemers. Dit is niet onze manier van werken. In Ons Zomerheem werken wij 36 % boven de Riziv-norm. In voltijdse equivalenten zijn dit bijna 20 voltijdse medewerkers boven de minimumnorm!

In de reportage toont men schrijnende getuigenissen van het ontbreken van waardige zorg. Senioren voelen zich niet beluisterd en vaak ontbreekt de nodige nabijheid. Er is daar weinig aandacht voor animatie en levenskwaliteit. Op waardigheid, betrokkenheid en aandacht voor ouderen zet Ons Zomerheem al vele jaren in. Er gebeuren in onze voorziening zeer mooie dingen!

In de reportage komt ook de kwaliteit van de voeding aan bod. Onze keuken werkt met kwalitatieve producten en ons keukenteam doet er alles aan om lekkere en gezonde voeding klaar te maken. Die is dagelijks vers en met veel zorg bereid. We spelen sterk in op vragen en wensen van de bewoners. Ook kwam de voedingskostprijs van de commerciële sector aan bod. Zij werken met een voedingsdagprijs van 3,5 €/dag. Bij ons bedraagt de voedingsdagprijs 5,5 €/dag. (57 % hoger!).

Wij hopen dat de reportage een bijdrage mag leveren voor een waardige zorg voor alle senioren ongeacht waar ze verblijven. De overheid heeft hierin een belangrijke taak.

Ons Zomerheem en Zorg-Saam moeten verder een goed beleid blijven voeren. Wij moeten gaan voor goede en kwalitatieve zorg. Wij moeten de mooie zaken benoemen én blijven doorvertellen. Zo bouwen we aan een ‘warme thuis voor morgen’.

Paul Stock

Twee nieuwe bestuurders 

Op de algemene vergadering van VZW Zorg-Saam die eind juni plaatsvond werden twee nieuwe bestuurders benoemd:  Prof. Dr. Nele Van den Noortgate, geriater, en de heer Julien De Wilde, bedrijfsleider.  Hun rijke kennis en ervaring zal ongetwijfeld het door de Raad van Bestuur van Zorg-Saam gevoerde beleid gevoelig versterken.  

Klik door voor de volledige raad van bestuur.

Werelddag dementie 

De jaarlijkse 'Werelddag Dementie' wil dementie uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken. Dit jaar worden ook mensen aangesproken die tot op vandaag nog niet met dementie in aanraking kwamen.

In ons Zomerheem in Zomergem, Onderdale in Ursel, De Regenboog in Zwijndrecht en Sint Rafaël in Liedekerke zijn er activiteiten naar aanleiding van het project Alzheimer-Code. Klik door op de onderstaande afbeeldingen voor meer info.

Zin in Zorg-Saam 

5 Oktober was een ‘zin’volle dag, in de vele betekenissen van het woord.
In de Oude Abdij van Drongen kwamen leden van de raad van bestuur, beleidsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers, directies en pastores samen . Doorheen een waaier van boeiende workshops gingen ze aan de slag om op vele wijzen de betekenis van de christelijke identiteit te peilen.

In haar opdrachtverklaring staat als immers als eerste zin “De woonzorgcentra die behoren tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zijn christelijk geïnspireerde voorzieningen. Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter kanunnik P.J. Triest.” En haar strategie kiest ze er bewust voor om een algemeen beleid te voeren vanuit zijn christelijke identiteit en missie.

Het was in een verkwikkende dag waar men “zin” kreeg om met veel inspiratie aan “zin” in Zorg-Saam te bouwen. 

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

Samen op weg naar minderÖmet bewoners aan het stuur. 

WZC Zonnehove haalt het nieuws!

79% van de geneesmiddelen die ouderen in woonzorgcentra krijgen zijn voorgeschreven om onder andere angsten en agressie te onderdrukken. Deze geneesmiddelen worden psychofarmaca genoemd: geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welzijn zoals slaapmedicatie, kalmeringspillen en antidepressiva. Hierdoor worden ouderen minder alert, minder actief en minder mobiel waardoor ze enerzijds een verhoogd risico op vallen hebben, anderzijds vermindert het hun kwaliteit van leven. Om naar een efficiënter gebruik van dit soort geneesmiddelen te gaan nemen wij met WZC Zonnehove deel aan het project psychofarmaca.

Met dit project willen we bij bewoners die ervoor open staan, en waar het medisch verantwoord is, de psychofarmaca afbouwen.

72% van onze bewoners namen in september 2016 psychofarmaca waarvan 42% slaapmedicatie, 48% antidepressiva en 26% antipsychotica. Nu, in mei 2017, nemen ongeveer nog 50% van onze bewoners psychofarmaca. 29% hiervan zijn slaapmedicatie, 22% antidepressiva en 13% antipsychotica. We zijn dus samen met onze bewoners goed op weg naar minder psychofarmaca.

Sinds de afbouw van deze geneesmiddelen merken we dat onze bewoners actiever en alerter zijn. Hier moeten we uiteraard ook iets mee doen. Namelijk meer activiteiten op maat aanbieden. De deelnemende bewoners werden uitgebreid bevraagd naar hun interesses en wat ze graag nog eens willen doen. Gaan zwemmen was het meest populaire antwoord, dus dat hebben we al enkele keren georganiseerd. Maar we kregen ook de vraag om nog eens zelf met de auto te rijden. En zo is het initiatief in samenwerking met VAB rijschool ontstaan. Op woensdag 14 juni gaan een groepje bewoners met supporters naar het terrein van VAB in Evergem om met de auto te rijden. Het resultaat is af te wachten, maar we hopen vooral vele blije gezichten te zien.

Link naar de berichtgeving op AVS.

Praktijkverhaal: "pillen in the cloud" 

In de zorgwijzer van maart 2017 werd een volledig artikel gewijd aan de realisaties die we mede door het eWZC proefproject in de praktijk gebracht hebben.

Klik op deze link voor het volledige arikel!

 

VZW Zorg-Saam ZKJ verwelkomt delegatie uit China 

Zaterdag 25 maart 2017 was een spannende dag voor VZW Zorg-Saam ZKJ. Zij ontving in één van haar voorzieningen, WZC Sint-Rafaël (Liedekerke) een Chinese delegatie bestaande uit priesters en religieuzen. Zij wilden graag vernemen hoe de ouderenzorg in Vlaanderen verloopt, meer bepaald hoe men een christelijk beleid in Vlaanderen gestalte geeft. In China zijn er immers nog maar weinig dergelijke voorzieningen. De laatste jaren worden daar initiatieven in die richting genomen.

Na een tas koffie, een heerlijk stukje taart en de warme welkom door dhr. Manu Langerock, directeur van de voorziening, konden de Chinese gasten heel wat vernemen: Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek sprak hen even in Chinees toe tot groot jolijt van de Chinese gasten. Vervolgens lichtte ze toe hoe de pastorale ouderenzorg in Vlaanderen eruit ziet, wat de beroepsvereniging voor katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg is en wat zij betekent voor het beroep van pastores vandaag en morgen. Ten slotte vertelde ze over de christelijke identiteit van de VZW, hoe de spiritualiteit van kan. Triest vandaag verder in beleid vertaald wordt, welke kanalen de VZW benut om haar christelijke roots te voeden en in haar beleid mee te nemen.

Vervolgens sprak dhr. Luc Bouckaert, pastorale werker, tot de genodigden. Hij getuigde over het mooie en intense in zijn engagement als pastorale werker.  Hij lichtte toe wat een pastor concreet doet. Chinezen zijn immers niet vertrouwd met leken die door de Kerk gemandateerd worden om als betaalde kracht pastoraal werk te doen. Luc getuigde over de pastorale begeleiding. Dat deed hij vanuit vijf insteken: vooreerst de algemene pastorale begeleiding van de gehele mens. In die begeleiding is men tochtgenoot. Enkele praktijkverhalen duidden wat hij daarmee concreet bedoelde. Een derde insteek is ‘de palliatieve filter’. Wanneer ouderen aangeven dat het genoeg geweest is en dat men wil sterven, zal de pastor als tochtgenoot luisteren en de achterliggende vraag en beleving naar boven trachten te brengen. Heel vaak blijken dergelijke uitspraken te gaan over eenzaamheid, pijn, aftakeling… In het WZC sterven heel wat mensen, een vierde insteek is dan ook stervensbegeleiding waar de pastor door woord en stilte, door gebed en rituelen tegemoet komt aan de spirituele nood van de stervende en zijn naasten. Een vijfde aspect van de pastorale begeleiding zijn groepsgesprekken. Naast pastorale begeleiding gaat er veel tijd en aandacht naar kwalitatieve liturgie.

Enkele ouderen werden op voorhand gevraagd of zij bezoek uit het verre Oosten konden waarderen. We verdeelden de groep in drie, zodat elke groepje makkelijk contact kon hebben met de bewoners.  ‘Ik had jullie al lang verwacht’, riep mevr. C uit toen we met vier op haar kamer kwamen. De begeleider van het groepje was de tolk. De ouderen konden vertellen hoe ze het leven in het WZC ervaren en de Chinezen konden vragen stellen over mogelijks bezoek dat bewoners kunnen ontvangen, maaltijden, activiteiten enz. Het was een warme uitwisseling!

Als afsluiter bracht dhr. Manu Langerock een boeiende presentatie, waarin hij België uitgebreid in beeld bracht: van de vele ‘gekende’ talen, de geschiedenis, groeien naar een multiculturele samenleving, verschil tussen Vlaanderen en Wallonië cultureel en wat betreft ouderenzorg, tot het culturele erfgoed en culinaire hoogstandjes van ons land. Verder schetste hij de evolutie in de ouderenzorg in het algemeen wat daarbij typisch is voor onze Belgische verzorgingsstaat en gaf hij een zicht op WZC Sint-Rafaël en hun toekomstplannen. 

De Chinezen waren zeer dankbaar om de getuigenissen en de input. Zij nemen onze verhalen en onze werkwijze mee naar China om daar verder te bouwen aan waardige ouderenzorg vertrekkend vanuit een christelijke identiteit en missie. Na –uiteraard- eerst een groepsfoto te hebben genomen!

Vorming preventie decubitus 

De vzw Zorg-Saam zet in op de preventie van doorligwonden en een werkgroep ontwikkelde hiervoor een vormingspakket en een folder.

Tijdens 2 vormingsnamiddagen werd aan referenten  het “train de trainer” vormingspakket voorgesteld.

Het is de bedoeling dat deze referenten in hun eigen voorziening aan collega’s de vorming doorgeven.

Zo kunnen zij de kennis van hun collega’s verhogen, aanmoedigen tot preventie en het adequaat handelen.

Binnen de preventie ligt de nadruk op het tijdig opsporen van niet wegdrukbare roodheid.

Een folder voor bewoners en naasten geeft uitleg bij initiatieven die medewerkers kunnen nemen.

Onze referenten 

Start van het nieuwbouwproject woonzorgcentrum Residentie Sara in Liedekerke 

Op 7 november begon VZW Zorg-Saam in de Monniksbosstraat in Liedekerke met afbraakwerken voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum op de site van de school Sint-Gabriël. De bouw van deze nieuwe campus is een eerste fase in de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Sint-Rafaël.

Het programma WZC Sint-Rafaël in de Kasteelstraat - met name de volledige vervanging van de 230 woonzorgkamers, 10 plaatsen voor kortverblijf, een dagverzorgingscentrum en  een aantal inleunflats en assistentiewoningen - zal in de toekomst op twee sites gehuisvest worden.

De huidige hoofdsite blijft behouden voor 142 woongelegenheden (wgl.) samen met de inleunflats en assistentiewoningen. De tweede site (naast de school Sint-Gabriël) zal de resterende 98 wgl., 2 inleunflats en 3 assistentiewoningen onderbrengen. De site van Sint-Gabriël bevindt zich op de hoger gelegen valleiflanken en kijkt uit over de glooiende weilanden en bossages langs de beekjes die aantakken op de Dender.
De site is grosso modo op te delen in twee zones: een eerste is de voornamelijk utilitaire, architecturale zone tussen het gebouw en de bestaande gebouwen van de school. Het is de zone waar alle bewegingen verzameld worden: toegang voor personeel en bezoekers, inkomzone, leveringen. Door de tuinen in de topografie van het project te schuiven en ze dus verzonken aan te leggen, wordt een omsloten en veilige omgeving gecreëerd die voldoende fysieke afstand biedt in functie van voldoende privacy voor de individuele kamers.
De tweede zone betreft de zijde waar de tuin overgaat in het landschap. Hier wordt een sterk landschappelijke aansluiting gecreëerd, waardoor de vergezichten het landelijke karakter van de valleiflanken optimaal tot hun recht komen. Een wadi zorgt voor een waterbuffering. Een doorgang onder de bestaande bomen en een uitbreiding van deze groenzone geeft toegang tot een wandelpad dat de site met de buurt verbindt.

Architectuur
Het gebouw bestaat uit 3 verdiepingen die telkens 32 of 33 wgl. bevatten en nog eens opgedeeld worden in 2 deelgroepen van 16 à 17 bewoners. Deze groepen kunnen op hun buurt activiteitengroepjes van 8 personen vormen.  De principes van kleinschalig genormaliseerd wonen worden hier zoveel als mogelijk toegepast. Tussen de 2 deelvleugels met de zorgafdelingen zit het centraal gebouw ingepast.  Deze deelvleugels hebben per verdieping telkens een grote leefruimte met een eigen (verdeel-) keuken, een verpleegpost, een badkamer, berging, sanitair, enz.
Het centraal gebouw is ontsloten vanaf de bezoekersparking via een ruim en aantrekkelijk voorplein of ‘parvis’. Het centraal volume van 3 bouwlagen omvat de ingang, de administratieve functies, de cafetaria die van op het gelijkvloers via de vide zichtbaar is, kine en wellness. Ondergronds worden alle logistieke functies ingeplant, met onder andere de centrale warme keuken. Deze ondergrondse logistieke bouwlaag is rechtstreeks toegankelijk van aan de laad- en loszone.  
Gezien het terrein gekenmerkt wordt door een aanzienlijk hoogteverschil, kan er ook daglicht ingebracht worden in het kelderniveau (o.a. voor de centrale keuken).

 

Laag energie gebouw

Het gebouw wordt thermisch sterk geïsoleerd wat resulteert in een laag K-peil van 25. Er wordt een BEO-veld (boorgat- energieopslag) met warmtepompen  geïnstalleerd. Deze zal  in de zomer het gebouw van topkoeling voorzien via het ventilatiesysteem (type D, pulsie en extractie) en in de winter het CV- water en sanitair warm water voorverwarmen. Dit alles leidt tot een gebouw met een laag energieverbruik (E-peil).

 

 

Nieuwbouwproject Sint-GabriŽl Liedekerke 

BBK palliatieve zorg afgerond 

Op vrijdag 25 november vond de zesde en tevens laatste vormingdag plaats van de BBK met als centraal thema “palliatieve zorg”. Elke spreker gaf het beste van zichzelf. In de voormiddag werd stilgestaan bij de palliatieve zorg binnen de huidige maatschappij. Aansluitend werd de visie van de vzw Zorg-Saam op palliatieve zorg toegelicht. De in totaal 340 deelnemers konden in de namiddag een workshop naar keuze volgen.

De tevredenheid was groot!

Bedankt aan iedereen voor de actieve bijdrage!

VZW Zorg-Saam ZKJ gaat voor presente zorg! 

Op 10 november 2016 ging de Inspiratiedag door. Een dag waarop alle directies en pastorale werkers van onze woonzorgcentra, de algemeen directeur van de VZW, leden van raad van bestuur, de beleidsverantwoordelijken en beleidsmedewerkers ‘inspiratie’ opdoen vanuit onze opdrachtverklaring en vanuit de spiritualiteit van kanunnik Triest. Dit jaar  waren we te gast in het pas gerestaureerde Sint-Baafshuis, in het hartje van Gent.

We vinden het belangrijk ‘goede zorg’, ‘warme zorg’ te geven aan onze bewoners. Presentie is een zorgethische benadering die de VZW hoog in het vaandel draagt. Dit jaar mochten we daarover meer leren van professor Andries Baart, de vader van de presentietheorie.

Tijdens de voormiddag vernamen we van deze boeiende spreker hoe we present ‘goede zorg’ kunnen bieden. Tal van voorbeelden doorspekten het verhaal van deze vlotte Nederlander. Na een stevige en lekkere maaltijd reflecteerden de deelnemers in kleine groepen over presente zorg en de implicatie hiervan voor de (organisatie) van voorzieningen en de kwaliteit van zorg. Een vruchtbare dag die zeker een vervolg kent!

CRA bijeenkomst vzw Zorg-Saam ZKJ 

Op 13 oktober kwamen we samen met alle CRA's van onze WZC's.
De algemen directeur gaf informatie over het nieuwe strategische plan van de vzw. Nadien duidde elke beleidsverantwoordelijke de actiepunten binnen hun domein.

Tijdens het tweede deel werd de visie op cyclisch gewaarborgde zorgverlening toegelicht en hoe informatisering dit ondersteunt. De artsen kregen voornamelijk terminologie toegelicht en inzicht in de nieuwe initiatieven rond gegevensdeling.

Het is de bedoeling de CRA's in de toekomst minimum jaarlijks samen te brengen.

CRA bijeenkomst vzw Zorg-Saam ZKJ 

Wim Beelen, algemeen directeur, duidt de strategie.
Wim Beelen, algemeen directeur, duidt de strategie.
Bart Verscheure, beleidsverantwoordelijke administratief en financieel, licht zijn domein toe.
Bart Verscheure, beleidsverantwoordelijke administratief en financieel, licht zijn domein toe.
Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek, licht haar domein toe.
Heidi De Clercq, beleidsverantwoordelijke pastoraal en ethiek, licht haar domein toe.
Ilde Bevernaege, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit,  licht haar domein toe.
Ilde Bevernaege, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit, licht haar domein toe.
Filip Vandaele, beleidsmedewerker zorg- en informatietechnologieŽn, duidt de terminologie van het zorgdossier. Nadien licht hij de vertaling van het cyclisch gewaarborgd handelen toe en de nieuwe initiatieven rond gegevensdeling van de overheid.
Filip Vandaele, beleidsmedewerker zorg- en informatietechnologieŽn, duidt de terminologie van het zorgdossier. Nadien licht hij de vertaling van het cyclisch gewaarborgd handelen toe en de nieuwe initiatieven rond gegevensdeling van de overheid.
Katia Van Mele, beleidsmedewerker ouderenzorg, licht de concrete vertaling van de visie op palliatieve zorg in het zorgdossier toe.
Katia Van Mele, beleidsmedewerker ouderenzorg, licht de concrete vertaling van de visie op palliatieve zorg in het zorgdossier toe.

Keuken van WZC De Regenboog in het nieuws 

Chef kok Lobke Van den Wijngaert uit ons WZC de regenboog in Zwijndrecht was op 24 augustus te zien in het middagjournaal op één. Ze getuigt over het belang dat in het WZC geschonken wordt aan een kwalitatieve maaltijd. Ook enkele bewoners zijn aan het woord!

Klik hier voor de reportage!

De koepelorganisatie Zorgnet Icuro reageerde deze week op de reeks negatieve nieuwsberichten over de ouderenzorg in de media. 'Rusthuizen' in het oog van de storm! De reportage uit WZC de Regenboog draagt bij tot een positieve beeldvorming.

Vzw Zorg-Saam is pionier in de ouderenzorg op vitalink 

Wat is vitalink?

Vitalink is een systeem waarmee zorgverleners digitale gegevens over hun zorgvragers eenvoudig en veilig kunnen delen. Vandaag deelt vitalink gegevens over medicatie, vaccinatie en een samenvatting van het medisch dossier van de huisarts.

Vitalink is ontwikkeld door de Vlaamse overheid. Vitalink werkt met strenge veiligheids- en privacygaranties. Wij kunnen bepaalde verpleegkundigen rechten geven om in ons eigen softwarepakket gegevens van de bewoner te consulteren of op te laden. Een concreet voorbeeld is het opladen van het medicatieschema bij een opname in het ziekenhuis of omgekeerd bij een terugkeer uit het ziekenhuis.

De bewoner geeft daarvoor eerst toestemming en bepaalt zelf wie de gegevens kan zien. De bedoeling van vitalink is om zorgverleners beter te laten samenwerken zodat de juiste zorg kan gegeven worden.

Eind februari werd vzw Zorg-Saam opgenomen in de lijst van vitalinkgebruikers. Hiermee zijn we de eerste in de sector van de ouderenzorg.

Voor meer informatie verwijzen we door naar de website van vitalink.

Dankmoment voor de zusters 

Op 8 juni organiseerden we een dankmoment voor onze kloosterzusters, naar aanleiding van hun verhuis en afscheid van Zomergem.  

De namiddag startte in de kapel, waar onze pastor Joke voorging in een gebedsdienst.  Thema was 'de rots van het geloof als fundament voor ons huis'.  Verschillende voorbeden brachten alle facetten van het werk van de zusters ter sprake.  Na het biddende begin, was het daarna tijd voor wat officiële toespraken.  Eerst nam de burgemeester het woord, voor een pakkende huldiging.  Twee geschenken werden overhandigd, en het gulden boek van de gemeente werd getekend door alle zusters.  Daarna sprak directeur Paul Stock een persoonlijk dankwoordje uit, met vermelding van een aantal beklijvende herinneringen.  Een fotoboekje over het klooster, de zusters en het leven in Ons Zomerheem werd aan de zusters overhandigd als aandenken.  Tot slot nam zuster Jozefa even het woord om een dankwoordje in naam van de zusters uit te spreken : een welverdiende staande ovatie was daarop de reactie. 

Nadien werden we verwacht in de inkomhal en cafetaria van het rusthuis, waar een feestelijke receptie werd aangeboden.  Iedereen kon daar ook persoonlijk even met de zusters praten, om herinneringen op te halen, emoties van dankbaarheid en afscheid uit te spreken, en nog enkele geschenken te overhandigen.

Het was een deugddoende, dankbare namiddag.  Een fotoreportage kan u reeds terugvinden in ons fotoboekje.  Veel kijkplezier.

 

 

 

Vorming palliatieve zorg voor paramedici 

Op dinsdag 19 april werd gestart met een vorming  voor kinesisten en ergotherapeuten van de vzw Zorg-Saam ZKJ. Het was de eerste keer dat beide disciplines uit de verschillende voorzieningen hiervoor samen kwamen. De voormiddag startte met een toelichting van de visietekst palliatieve zorg. Nadien volgde een inleiding in de basisprincipes van de palliatieve zorg en de pijn- en symptoomcontrole, specifiek  op maat van kinesisten en ergotherapeuten, gegeven door Mv. Nancy Criel. De voormiddag werd afgesloten met een lekker middagmaal. De namiddag was interactief. Er werd stilgestaan bij de specifieke zorgmogelijkheden van paramedici binnen de palliatieve zorg. Hiertoe werden praktische handvaten aangereikt door Dhr. Paul Ooms. Deze vormingsdag zal in totaal vier keer plaats vinden.

De vzw Zorg-Saam ZKJ investeert in vorming!  

In de kijker 2016: zorg voor personen met dementie 

Dit jaar krijgen alle zorgkundigen van de vzw  (ruim 650) vorming aangeboden over dit thema.  

Voor de samenstelling van het vormingspakket deden we beroep op het expertisecentrum dementie. Zij deden samen met ons de afstemming naar de meest geschikte inhoud. De vorming bestaat uit 2 delen: eerst wordt er ingezoomd op de verschillende vormen van dementie en de diagnose hiervan. Het tweede deel bestaat uit workshops rond de thema’s: omgaan met probleemgedrag,  familie en zinvolle activiteiten.

Door deze vorming hopen we de kennis en vaardigheden in de zorg voor  personen met dementie te vergroten.  De zorgkundigen krijgen vanuit de vorming een opdracht mee met het oog op integratie in de dagelijkse werking. De referentiepersonen dementie en de zorgverantwoordelijken  van onze WZC’s volgen dit intern verder op.

Vormingsavond palliatieve zorg 

Op donderdag 10 maart vond een vormingsavond rond palliatieve zorg plaats voor directies, verantwoordelijken zorg en –administratie, CRA’s (Coördinerend en Raadgevend Artsen) en leden van de Raad van Bestuur. De avond werd ingeleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur Dhr. Verly.

De avond bestond uit 3 topics:

  1. Een toelichting bij de nieuwe visietekst op palliatieve zorg: Ilde Bevernaege, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit, kaderde het maatschappelijk belang van een kwaliteitsvolle palliatieve zorg en gaf toelichting bij het ontstaan van de visietekst en de uitgewerkte structuren zowel centraal als decentraal. Katia Van Mele, beleidsmedewerker ouderenzorg en de kerngroep palliatieve zorg gaven een verduidelijking bij de pijlers van de visietekst zoals interdisciplinaire samenwerking en communicatie, de best mogelijke fysische zorg in de vertrouwde omgeving, presentie, pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, omgaan met levensvragen, vorming en opleiding, zorg voor medewerkers, vrijwilligerswerking.
  2. Prof. Nele Van den Noortgate, diensthoofd geriatrie van het UZ Gent gaf vervolgens een vorming rond het herkennen van kantelmomenten in de palliatieve zorgverlening binnen een woonzorgcentrum.
  3. Tot slot stelde Dr. De Jaeger, CRA van woonzorgcentrum Sint-Eligius te Zeveneken, het vormingspakket rond pijn- en symptoomcontrole voor. Dit pakket werd in nauwe samenwerking met bovenvernoemde personen uitgewerkt ter ondersteuning van de CRA’s van onze voorzieningen. De CRA’szullen dit vormingspakket aanwenden om de bezoekende huisartsen bij te scholen rond dit thema.

Aan de aanwezigen werd een USB-stick overhandigd met alle nodige informatie en presentaties rond dit thema alsook het volledige vormingspakket.

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn.

Mr. Verly, voorzitter van de raad van bestuur opent de vormingsavond
Mevr. Bevernaege, beleidsverantwoordelijke ouderenzorg en kwaliteit, leidt de visie in.
Mevr. Van Mele, beleidsmedewerker ouderenzorg, licht de pijlers toe.
Prof. Van Den Noortgate, geriater UZ Gent, schetst actuele inzichten
Dr. Marc De Jaeger, CRA van WZC Sint-Eligius, stelt het vormingspakket voor huisartsen voor.
De kerngroep palliatieve zorg die het geheel zorgvuldig hebben voorbereid en naar voor gebracht.
Napraten met de professor
Het vormingspakket op USB

400 vrijwilligers dansen hun vreugde uit! 

Dinsdag 1 maart stormden ze de sfeervolle feestzaal Salons Mantovani binnen: 400 enthousiaste vrijwilligers  van VZW Zorg-Saam ZKJ!

Ze werden onthaald met een lekkere kop koffie waarna ze deel konden nemen aan een stemmige, fijn opgebouwde viering. Het thema van de dag klonk ‘Mag ik deze dans van u?’. Op het eerste zicht misschien weinig inhoudelijk voor een viering, hoewel… ‘Mag ik deze dans van u?’ is een uitnodigende vraag waarvan de vraagsteller liefst een ‘ja’ als antwoord krijgt. Vrijwilligers gaan volgens hun mogelijkheden zo vaak in op de vraag van onze bewoners om hen nabij te zijn, hen te helpen en  warmte te geven. Dansen is ook een kunst van afstand en nabijheid houden, handen en het lichaam raken elkaar maar liefst toch ook weer niet té dicht om geen blauwe tenen te krijgen. Ook dat is iets wat voor vrijwilligers zo belangrijk is om hun werk graag te blijven doen: dicht genoeg bij de bewoner, zijn naaste en onze medewerkers staan, zonder de ‘lasten’ naar huis mee te nemen.

Dansen drukt verbondenheid uit met een groep of tussen bepaalde mensen: denk aan de vele culturen met een eigen dansstijl:  Afrikanen, de mensen van Oosterse landen en onze eigen volksdansen! Onze vele vrijwilligers weten zich verbonden met elkaar en met hun WZC. Dat werd tijdens de viering uitgedrukt: elk WZC bracht een ring naar voor waarbij een foto van vrijwilligers werd getoond en er een kort woordje uitleg kwam bij de foto. De ringen symboliseerden ook dat elke vrijwilliger een onmisbare schakel is in de zorg voor onze vele bewoners! De viering werd afgerond met een passage uit de brief van Paulus aan de Korintiërs met een zinvolle duiding, het samen zingen van een Onzevader en een filmpje van Zomergem waar we allen ‘happy’ van werden.

 

Dat vrijwilligers onmiskenbaar een meerwaarde betekenen voor onze WZC’s benadrukten dhr. Wim Beelen, algemeen directeur en dhr. Verly, voorzitter van de raad van bestuur. Dhr. Beelen deed dat aan het begin van de viering, dhr. Verly voor de 400 hongerige magen gespijzigd werden met een smakelijk en zeer gewaardeerde maaltijd.

 

Vanaf 14u kon de vraag ‘Mag ik deze dans van u?’ in praktijk omgezet worden. Onmiddellijk bleek de dansvloer te klein en zit er vuur in de vele vrijwilligers! Een attractie was een paar dat rond 15u de vrijwilligers op adem liet komen en een demonstratie rolstoeldansen gaf: deze Europese kampioenen lieten het stil worden in de zaal met een adembenemende show. Ook enkele vrijwilligers van een dansschool gaven een demonstratie van de Engelse wals, waarna ze alle vrijwilligers een lijndans aanleerden en meteen was de toon weer gezet om de vrijwilligers massaal in beweging te brengen.

De sleutelhanger in de vorm van een gitaar die als aandenken werd meegegeven, zal ongetwijfeld nog veel lachende gezichten opwekken bij onze vrijwilligers. Aan elk van hen een oprechte DANK!

Interesse om vrijwilliger te worden? KLIK HIER voor meer informatie.